Vietnam Stock Exchange

 

หัวข้อเด่นในการเดินทางครั้งนี้:

 - ศึกษา "หุ้นที่น่าสนใจ" ในตลาดหุ้นเวียดนาม

- มีกูรู 2 ท่านคือ  อ.สุกิจ-เมย์แบงก์ และ เซียนมี่

- เน้นการ Visit ตลาดหุ้น และ บริษัทจดทะเบียนเด่นๆ

- มีการอบรม...ก่อนไปดูงาน

- ใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้น

- พร้อมเปิดบัญชีเทรดหุ้นต่างประเทศ กับ เมย์แบงก์-กิมเอ็ง

 

โครงการนวัตกรรมการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดอบรมดูงาน 

“ทัวร์หาหุ้น...กับเซียนหุ้น
  ตลาดหุ้นโฮจิมินห์”
 Hochiminh Stock Exchange (HOSE) 
 17-19 พฤษภาคม 2560 

โดย อ.สุกิจ อุดมศิริกุล - เมย์แบงก์  

และ "เซียนมี่"  อ.ทิวา ชินธาดาพงศ์

 

 

                          


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ในการลงทุนในสภาพเศรษฐกิจของฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกง รวมทั้งตลาดหุ้นจีน และตลาดหุ้นฮ่องกง
  • การเปลี่ยนแปลงด้านเกณฑ์ ที่อนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถนำเงินตราไปลงทุนในต่างประเทศได้
เวลาอบรม และดูงาน
  • สัมมนาที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเกสรทาวเวอร์ เวลา 14.00-16.00น. ของ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
  • ดูงาน วันที่ 24 – 26 ตุลาคมนี้ (รวม 3 วัน)
(หมายเหตุ:  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 

รายละเอียดโครงการ

ค่าอบรมและดูงาน ท่านละ 32,900 บาทถ้วน 
รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเอกสารต่างๆ

 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที CX616 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

12.00 น.   รับประทานอาหารในภัตตาคาร

14:00-17:00  เยี่ยมและรับฟังบรรยาย “หุ้น Top Picks และ แนวโน้มตลาดหุ้นฯ” ที่บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า ฮ่องกง

18.30 น.  คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเล "ลียุนมุ่น"   
และเข้าพักที่โรงแรม SAV HOTEL HONGKONG หรือ PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 

(หมายเหตุ:  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

07.00 น.  ทานอาหารเช้า  ที่โรงแรมฯ

10.00 น.  เยี่ยมชม บริษัท Tencent Holdings Limited

12.00 น.   รับประทานอาหารในภัตตาคาร

14.00 น.  เยี่ยมชม บริษัท Foxconn Technology Group

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น  จากนั้นเข้าพักที่โรงแรม  SAV HOTEL HONGKONG หรือ PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 (หมายเหตุ:  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.  ออกจากนครโฮจิมินห์ นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชมความน่าทึ่งของอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวถึง 250   กิโลเมตรซึ่งขุดโดยพวกเวียดกงเพื่อหลบหนีการทำลายจากระเบิด จากนั้นนำท่านประลองฝีมือความแม่นยำ   ด้วยปืนนานาชนิด เช่น M16, อาการ์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายในการยิงปืนไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม)

12.00 น.  รับประทานอาหารในภัตตาคาร

บ่าย  สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมือง  ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก และสินค้า  พื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศ และอาหารแห้ง ผัก ผลไม้ ไม้แกะสลัก  ผ้าปักนานาชนิด เรือสำเภาไม้ สัญลักษณ์     

20.50 น.   ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG557

22.15 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

(หมายเหตุ:  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

ติดต่อสอบถาม คุณก้อย โทร.081-173-9000

 

 

ใบสมัคร Vietnam Stock Exchange

Visitors: 39,250