“ทัวร์หาหุ้น...ตลาดหุ้นฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น”

 

โครงการดูงานและสัมมนา
“ทัวร์หาหุ้น...ตลาดหุ้นฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น”
  Hong Kong Stock Exchange (HKSE) & Shenzhen City
  24-26 มิถุนายน 2562

 
หัวข้อเด่นในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้:

- ได้ชมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก Tencent เจ้าของ WeChat, QQ, Joox..., 

- เยี่ยมชมบริษัทโดรนที่ใหญ่ที่สุดในโลก DJI  และเยี่ยมชมบริษัท Voltronix Power และ Truly Display

- ได้เข้าเยี่ยมชม ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange)

- การเดินทางที่กระชับ แต่อัดแน่นด้วยเนื้อหา

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ในการลงทุนในสภาพเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศฮ่องกง และตลาดหุ้นฮ่องกง  Hong Kong Stock Exchange (HKSE) 
- การเปลี่ยนแปลงด้านเกณฑ์  ที่อนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถนำเงินตราไปลงทุนในต่างประเทศได้


เวลาอบรม และดูงาน

- สัมมนาที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า  ชั้นที่ 15  อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

    เวลา 13.30-16.00 น ของ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

- ดูงานที่ประเทศฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562 (รวม 3 วัน)

(หมายเหตุ:  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

ค่าสัมมนาและดูงานทั้งสิ้น 32,900 บาทถ้วน รวม:

- ค่าตั๋วโดยสาร ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
- ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ  และค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

การชำระค่าสัมมนาและดูงาน:

- 10,000 บาท  วางเงินมัดจำค่าเดินทาง  (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
- ส่วนที่เหลือ โอนเงินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
- พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,000 บาท
- โอนเงินเข้าบัญชี “รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์”  บัญชีเลขที่ 405-183920-2  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต  จากนั้น ส่งอีเมลมาที่ invest.rsu@gmail.com

 *** ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเปิดบัญชีเทรดหุ้นต่างประเทศ กับ ทาง บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

 
สอบถาม   คุณก้อย 
กดที่เบอร์โทรได้เลยนะคะ  0811739000
ติดต่อทางไลน์ โดยกดปุ่มด้านล่างนี้   


เอกสารรายละเอียดคอร์ส FBI กดลิงก์ด้านล่างนี้

ใบสมัคร "ทัศนศึกษา HKSE-Shenzhen"

Visitors: 44,581